BICARA KATA

Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Syukur Alhamdulillah dengan limpah kurniaNya, saya dapat berkongsi sedikit pengetahuan berkaitan kejuruteraan kimpalan. Matlamatnya adalah untuk memupuk minat dan kecenderungan anak-anak pelajar di Kolej Vokasional, SMT/V, Politeknik, Kolej Komuniti, Institut Latihan kemahiran dan pelajar universiti menjadikan bidang kejuruteraan kimpalan sebagai profesion dimasa hadapan. Saya mengambil inisiatif ini memandangkan kesukaran mendapat bahan rujukan berkaitan kejuruteraan kimpalan dalam bahasa Malaysia. Mudahan Sedikit sumbangan ini dapat membantu anda memperoleh pengetahuan, mengetahui dan memahami fakta, konsep/prinsip, terminologi, proses dan prosedur kimpalan. Saya juga mengalu-alukan sumbangan artikel berkaitan serta komen dan ulasan yang membina bagi meningkatkan kualiti artikel yang ditulis di Blog ini.
Terima kasih
chekguzaidi

Wednesday, March 7, 2012

PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (Bahagian 1)

ELEMEN DAN KOMPENEN PENGURUSAN

     Kejayaan dalam mengurus keselamatan dan kesihatan pekerjaan bukan hanyalah berdasarkan peruntukan kewangan yang banyak dan dokumentasi yang baik ataupun  penyediaan kelengkapan peralatan diri yang serba cangih. Malah kejayaan dan kecemerlangan  pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan diukur berdasarkan jumlah kemalangan yang minima.  Sebagai panduan dalam memastikan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang cemerlang dan berkesan sistem pengurusan disarankan memberi penekanan kepada  beberapa  elemen berikut;
 • Kepimpinan majikan.
 • Pengagihan tanggungjawab
 • Penyenggaraan keadaan tempat kerja dan amalan kerja selamat dan sihat.
 • Latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan
 • Sistem merekodkan kemalangan dan kejadian
 • Sistem kesihataan dan pertolongan cemas
 • Tanggungjawab dan kesedaran pekerja
 Kejayaan dan elemen  pengurusan keselamatan
      Berdasarkan akta 514, majikan adalah golongan yang dikenalpasti sebagai pemilik yang  mewujudkan risiko kemalangan ditempat kerja.  Majikan telah dipertanggungjawabkan dalam aspek pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Oleh yang demikian sewajarnya majikan perlu menjadi contoh yang baik kepada semua pekerjanya melalui  konsep kepimpinan melalui teladan. Pihak majikan merupakan mentor kepada pekerjanya dan perlu menunjukkan contoh dan teladan yang baik dalam amalan keselamatan dan kesihataan pekerjaan. Majikan juga sewajarnya perlu bertekad bahwa pengurusan keselamatan dan kesihatan adalah satu tanggungjawab  yang perlu bagi menjaga kebajikan pekerja-pekerjanya. Kegagalan menguruskan amalan keselamatan dan kesihatan akan mengambarkan kegagalan majikan dalam aspek pengurusan yang lain.  Berdasarkan akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan, majikan perlu mempunyai dasar (polisi) kesihatan yang signifikan dinyatakan dengan jelas serta mudah difahami oleh semua pihak. Dasar syarikat berkaitan pemberian tanggungjawab dan persediaan keselamatan perlu dinyatakan secara bertulis agar pekerja tahu hasrat dan halatuju yang diingini dasar tersebut.  Selain itu majikan perlu memberi penerangan serta mempamerkan dasar tersebut dikawasan strategik agar semua pekerja memperoleh maklumat serta memahami hasrat majikan (syarikat).
      Pengurusan keselamatan dan kesihatan memerlukan pengelibatan semua pihak terlibat samada pihak majikan, penyelia,  pekerja atau pelanggan syarikat. Sebagai contoh, pekerja bertanggungjawab menguruskan keselamatan dan kesihatan diri serta tempat kerjanya, penyelia bertanggungjawab memastikan keselamatan dan kesihataan pekerja dibawah seliaanya manakala pengurus pula perlu memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja bawahan serta kawasan pengurusanya.            
      Pegawai keselamatan dan kesihatan (Safety and Health Officer) berperanan melaksanakan tanggungjawab yang telah ditetapkan undang-undang serta bertanggungjawab  memberi nasihat berkaitan keselamatan dan kesihatan kepada pihak lain selain dari majikan. Pegawai Keselamatan dan Kesihatan adalah personel yang kompeten dan berpengetahuan berkaitan hal keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang boleh dijadikan rujukkan jawatankuasa keselamatan, pengurus, penyelia dan pekerja. Pengurusan keselamatan juga mencakupi  penyenggaraan tempat kerja kerana persekitaran tempat kerja yang tidak kondusif dikenalpasti sebagai punca utama kemalangan industri berlaku.  Penyenggaraan tempat kerja yang berterusan sudah tentu akan mengurangkan risiko kemalangan ditempat kerja.
 
Pemeriksa/Audit Keselamatan dan kesihatan
      Pemeriksa/Audit keselamatan dilakukan  untuk mengenalpasti kemungkinan bahaya kemalangan di tempat kerja.  Pemeriksaan yang sistematik dapat meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan dengan memberi kesedaran kepentingan amalan keselamatan dan kesihatan yang baik ditempat kerja. Setiap pemeriksaan hendaklah direkodkan dan diambil tindakkan susulan dengan melakukan penambahbaikan segera bagi memastikan tiada kemalangan yang berlaku.

Penyemakan kejuruteraan
      Setiap kawasan kejuruteraan perlu disemak dan diperiksa setiap masa tanpa menunggu sesuatu kejadian yang tidak diingini  berlaku.  Pengurusan keselamatan dan kesihatan yang cekap tidak akan mengamalkan sikap tunggu dan lihat untuk mengambil tindakan tanpa memikirkan apakah setiap kawalan boleh bertahan tanpa diselenggara dan diuji mengikut sepatutnya.

Peranan Penyelia
    Penyelia merupakan wakil pihak pengurusan di tempat kerja yang paling hampir dan memahami sikap pekerja dibawah seliaanya, peralatan dan bahan yang digunakan serta cara kerja dijalankan  mengikut sepatutnya. Penyelia berperanan mengawasi pekerja supaya mengamalkan tabiat kerja selamat dan mengikut prosedur. 
Gambar hiasan: Pekerja perlu mengamalkan tabiat kerja selamat dengan memakai pelindung keselamatan yang lengkap semasa melakukan kerja berisiko.

Prosedur penerimaan bahan/alat
     Prosedur penerimaan bahan/alat perlu dilakukan dengan mengambilkira soal kesesuaian,  keselamatan dan kesihatan pekerja. Setiap peralatan yang dibeli mestilah memenuhi piawaian keselamatan dan kesihatan yang ditetapkan agar boleh digunakan dengan selamat.

LATIHAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
     Akta 514 telah menjelaskan majikan perlu menyediakan latihan keselamatan dan Kesihatan pekerjaan kepada semua pekerjanya termasuk pihak pengurusan, penyelia dan pekerja.  Undang-undang menyatakan dengan jelas keperluan Pegawai dan jawatankuasa keselamatan  dan kesihatan pekerjaan diberi latihan yang berterusan berkaitan tugas dan tanggungjawab  serta memahami undang-undang yang telah sediada.

SISTEM MEREKODKAN KEJADIAN KEMALANGAN
    Setiap kemalangan yang berlaku perlu direkodkan dan disimpan dalam tempoh masa tertentu. Merekodkan kemalangan bertujuan untuk pengawasan samasa peleksanaan mengurus keselamatan ditempat kerja berkesan atau sebaliknya. Seandainya kadar kemalangan adalah masih tinggi ini menunjukkan sistem pengurusan keselamatan  yang lemah dan perlu dilakukan penambahbaikan segera.  Selain maklumat personel, rekod kemalangan mestilah menyatakan maklumat tambahan seperti kawasan kejadian, kumpulan pekerja dan waktu kejadian. Selain mengawas dan mengurus, rekod yang disimpan juga bertujuan untuk menilai keberkesanan latihan yang diberikan kepada pekerja.  Seandai kemalangan masih tinggi ini menunjukkan sistem latihan adalah tidak berkesan atau tidak mengcukupi ataupun penambahbaikan perlu dilakukan pada sistem penyenggaraan, penyemakan kejuruteraan, penerimaan bahan /alat mengikut prosedur yang betul atau  pihak penyelia tidak melakukan perananya.  Penyimpanan rekod pula boleh membantu pihak pengurusan mengukur tahap pencapaian keselamatan dan kesihatan pekerjaan syarikatnya.

SISTEM KESIHATAN PEKERJAAN DAN BANTUAN KECEMASAN
      Selain pengurusan keselamatan dan kesihatan, pihak majikan juga perlu bersedia menghadapi kemungkinan kemalangan dengan merangka beberapa prosedur bantuan dan pelan kecemasan. Dari aspek kesihatan, pekerja yang sihat berupya malaksanakan kerja seperti yang diharapkan. 
 Majikan sepatutnya mengambil pekerja yang sihat atau terpaksa mengambil risiko yang tinggi jika mengambil dan menempatkan pekerja yang diragui tahap kesihatanya. Majikan perlu tahu penyakit, alahan atau kelemahan pekerja sebelum ditempatkan di kawasan kerja yang sesuai. Seandainya tempat kerja mempunyai risiko penyakit pekerjaan, maka majikan pula perlu mengadakan program pengawasan perubatan sebagai sebahagian dari sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan. Pengesanan keatas kebersihan tempat kerja juga sebahagian dari tindakan kecemasan.  Kebersihan dan kekemasan tempat kerja boleh menjamin tiada penyakit pekerjaan.  Langkah yang paling penting ialah majikan perlu menyediakan Pelan Tindakan Kemalangan yang menyatakan secara jelas tindakan yang akan dilakukan sekiranya berlaku kemalangan atau bencana. Sebagai contoh jika kebakaran terjadi siapa yang perlu menghubungi pihak Bomba dan penyelamat, Ambulans, Polis dan pegawai yang bertanggung jawab ditempat kerja. Perlu juga ditentukan dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pekerja sekiranya berlaku bencana.

TANGGUNGJAWAB PEKERJA
     Akta 514 menjelaskan juga tanggungjawab orang yang sedang bekerja membantu majikan dalam mengurangkan risiko kemalangan industri ditempat kerja. Antara tanggungjawab pekerja ialah mengikuti latihan berkaitan keselamatan supaya menyedari peranan masing-masing dalam mengurangkan kemalangan. Latihan berkaitan keselamatan banyak dianjurkan oleh badan kerajaan dan bukan kerajaan  seperti NIOSH, CIDB dan belbagai agensi swasta bagi meningkatkan kesedaran pekerja dalam aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. CIDB adalah salah satu agensi yang mengadakan latihan seumpamanya, Pekerja yang telah dilatih diberikan pengiktirafan dengan mengurniakan Kad Hijau (Green Card). Pemegang kad Hijau dilindungi insuran  selama setahun dan boleh diperbaharui pada tahun berikutnya dengan kos yang amat rendah. Pekerja berperanan mengurangkan risiko kemalangan dengan  mematuhi undang-undang dan peraturan tempat kerja. Dengan peranan yang diberikan majikan pekerja akan merasa dihargai dan dipandang tinggi oleh pihak majikan.
Gambar hiasan: Green Card yang  dikeluarkan oleh CIDB 


PENUTUP
Pada dasarnya pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah untuk mengurangkan risiko kemalangan industri ditempat kerja.  Pengurusan yang sistematik akan menjamin keadaan tempat kerja adalah selamat dan sihat.  "Kami mengamalkan tabiat kerja yang selamat dan sihat". 

Rujukan: 2002.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan Peraturan-peraturanya.Kuala Lumpur.MDC Publishers Printers Sdn. Bhd.        
2002.Factories and Machinery Act & Regulations.Kuala Lumpur.MDC Publisher Printers.Sdn.Bhd.

Monday, February 20, 2012

PANDUAN AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI (5S)

APA ITU 5S?
5S mula diperkenalkan oleh syarikat-syarikan di Negara Jepun pada awal 80an. Amalan 5S merupakan satu kaedah pengurusan yang diperkenalkan bertujuan mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif, selamat, selesa  dan berkualiti. Di Malaysia konsep 5S telah diperkenalkan kepada syarikat multi nasional pada pertengahan 80an. Ada syarikat yang mengamalkan 5S telah mendapat pengiktirafan menerusi persijilan dari Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC).  Kini amalan 5S telah dilaksanakan secara meluas dalam sektor awam seperti, Majlis Kerajaan Tempatan, JKR, Hospital, JPA, Universiti serta sekolah  Vokasional/Teknik/Kolej Vokasional dan lain-lain lagi. 
         Amalan 5S merupakan teknik pengurusan yang berkesan bagi mewujudkan budaya peningkatan yang berterusan atau disebut sebagai "KAIZEN" dalam bahasa Jepun. 'KAIZEN' adalah kaedah pembaikan secara berterusan sedikit-demi sedikit terutama aktiviti-aktiviti berkaitan  pengurusan sumber manusia dan proses. Amalan 5S hanya akan berjaya dengan komitmen seluruh ahli sesebuag organisasi. 5S diambil dari huruf 'S' diawalan perkataan bahasa jepun iaitu Seiri (Sort;Sisih), Seiton (Set In Order; Susun), Seiso (Shine; Sapu), Seiketsu (Standardise; Seragam), Shitsuke (Sustain; Sentiasa Amal).
Gambar foto: Keadaan pejabat yang tidak tersusun memerlukan amalan 5S 
MENGAPA PERLU AMALAN 5S?
Amalan 5S merupakan alat atau kaedah alternatif yang terbukti dapat mengatasi kejadian-kejadian yang menggambarkan keadaan kucar kacir, ketidak cekapan yang boleh menjejaskan kualiti kerja atau perkhidmatan.

 Mungkinkan situasi ini pernah  berlaku kepada anda atau organisasi anda?
 • Anda mengambil masa yang lama untuk mencari peralatan, perkakas, alat tulis dan sebagainya.
 • Orgaisasi anda kehabisan stok barangan, alat ganti atau  bahan yang penting apabila hendak menggunakannya.
 • Mendapati mesin atau peralatan rosak apabila hendak menggunakanya.
 • Kehilangan peralatan, fail, dokumen disebabkan tersalah letak atau orang lain meminjam tanpa dikesan.
 • Orang lain terpaksa menunggu sehingga kita balik dari kerja luar disebabkan beberapa fail tersimpan/terkunci dalam laci dibawah kawalan kita.
 • Mengalami kesukaran atau mengambil masa yang lama untuk memindahkan sesuatu barang ketempat lain didalam pejabat anda.
KEPENTINGAN 5S KEPADA ORGANISASI
   Amalan 5S adalah alat kepada peningkatan kualiti dan prokdutiviti yang berkesan kerana: 
 1. Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif, selamat dan berkualiti.
 2. Kejelasan hasil kebersihan kekemasan dan keselamatan
 3. Operasi ditempat kerja lebih mudah, cepat dan selamat.
 4. Lebih banyak idea yang krestif dan inovatif diketengahkan dalam penyelesaian masalah atau penambahbaikan.
 5. Melahirkan pekerja yang berdisiplin dan beretika serta prestasi kerja yang lebih baik.
 6. Membina budaya kerja yang cemerlang.
 7. Meningkatkan imej organisasi.
BAGAIMANA MELAKSANAKAN 5S?

SEIRI - SISIH
Bermaksud mengasing dan membuang benda yang tidak diperlukan di tempat kerja. Bagaimana anda melakukan SEIRI?. Anda perlu menyenaraikan barangan/dokumen  yang diperlukan atau tidak diperlukan.  Tandakan dengan tag supaya orang lain dapat melihat barangan yang perlu dilupuskan atau dialihkan. Hanya barangan yang diperlukan sahaja dikekalkan ditempat kerja anda. Anda digalakkan melantik orang yang tidak terlibat secara langsung ditempat kerja atau mesin untuk memasang tag bewarna merah yang menandakan mesin tersebut perlu dialihkan/dilupuskan. Kesimpulannya;
 • Barangan yang tiada nilai hendaklah segera dibuang
 • Barangan yang masih bernilai boleh disisih dengan cara menjualkanya.
SEITON - SUSUN
Bermaksud menyusun barang-barang yang diperlukan dengan teratur supaya mudah diambil apabila diperlukan. Bagaimana  anda melakukan SEITON. Barang yang diperlukan hendaklah disusun pada tempat yang ditetapkan. 

Anda perlu menetapkan tempat yang sesuai mengikut jenis bahan/benda, saiz dan bilangan minimum/maksimum. Mesin pula memerlukan  grid kawasannya sendiri yang perlu dikelilingi tanda garisan kuning. Panduan menyusun adalah seperti berikut;
 • Barangan yang kerap digunakan hendaklah diletakkan ditempat berhampiran.
 • Barangan yang jarang digunakan bolehlah disusun ditempat yang sedikit berjauhan.
 • Barang yang tidak digunakan langsung tetapi mesti disimpan hendaklah diasing dan ditandakan dengan jelas.
 • Pastikan barangan yang telah disusun senang dicari, diambil dan disimpan kembali.
 • Barangan yang besar dan berat diletakkan di bahagian bawah.
 • Barangan yang mudah terbakar diletakkan berasingan
 • Barangan dan tempatnya hendaklah mempunyai tanda pengenalan (menggunakan tanda adalah lebih baik dari nombor)
SEISO - SAPU
Bermaksud  membersihkan secara menyeluruh tempat kerja sehingga tiada habuk. Bagaimana anda melakukan SEISO?. Semua pekerja dilibatkan dalam proses ini. Pelan tanggung jawab, zon, jadual dan aktiviti pembersihan hendaklah dinyatakan dengan jelas dan dipamirkan ditempat yang mudah dilihat. Aktiviti pembersihan hendaklah dijadikan habit setiap pekerja  dengan melakukannya selama 5 hingga 10 minit setiap hari. Bahagian yang perlu dibersihkan termasuklah;
 • Membersihkan semua persekitaran tempat kerja termasuk lantai, meja, mesin, peralatan dan semua sudut yang tersembunyi.
 • Memastikan mesin dan peralatan yang digunakan bebas dari habuk atau sebarang kekotoran
 • Mengadakan hari gotong royong membersihkan kawasan/bahagian  secara besar-besaran.
 • Bahagian tumpuan pembersihan ialah kawasan penyimpanan peralatan dan persekitaran.
Gambar foto: Aktiviti seiso boleh dimulakan dengan gotong royong pembersihan
SEIKETSU - SERAGAM
Bermaksud sentiasa memelihara standard penjagaan kebersihan dan pengeloaan tempat kerja. Mewujudkan piawaian amalan terbaik di tempat kerja dan memastikan piawaian tersebut dipatuhi di samping memastikan tempat kerja itu bersih dan teratur sepanjang masa.  3 prinsip seiketsu iaitu 
 • Tiada barangan yang tidak diperlukan
 • Tiada bersepah
 • Tiada kekotoran.
SHITSUKE - SENTIASA AMAL
Bermaksud membudayakan amaln sistem  amalan 4S iaitu sisih, susun, sapu dan seragam secara berterusan supaya menjadi tabiat  dan budaya kerja berkualiti  dalam organisasi. Amalan shitsuke memerlukan kefahaman dan disiplin yang tinggi dikalangan pekerja serta mematuhi panduan dan piawaian yang telah ditetapkan.  Amalan shitsuke perlu disemai dalam diri setiap individu dengan memberi bimbingan dan  latihan secara berkala.


PANDUAN MENGEKALKAN AMALAN  5S
 • Meneruskan program kesedaran kepentingan amalan 5S 
 • Memastikan audit dalaman amalan 5S dilakukan mengikut jadual
 • Aktiviti  promosi  yang berterusan
 • Mewujudkan sistem pengiktirafan dan penghargaan diatas usaha yang dilakukan oleh warga kerja dalam organisasi.
 • Mewujudkan sistem pementauan yang efektif dan sistematik

4 KUNCI KEJAYAAN AMALAN 5S
 1. Kesungguhan dan sokongan berterusan dari pihak pengurusan
 2. Melaksanakan 5S bermula dari pendidikan, latihan dan amalan berterusan
 3. Tiada pemerhati dalam 5S. Semua orang terlibat dan bertanggungjawab melaksanakanya.
 4. Sentiasa mengulangi putaran 5S secara berterusan untuk mencapai standard yang lebih tinggi.
PENUTUP
Konsep amalan 5S memerlukan pengetahuan, disiplin  komitmen yang tinggi  dari semua warga sesebuah organisasi. Amalan 5S dapat memupuk  semangan kerja berpasukan, disiplin diri dan dapat meningkatkan rasa tanggungjawab serta sayang kepada organisasi.  Amalan 5S juga dapat mewujudkan persekitaran kerja yang produktif, bersihdan selamat.